Rolderstraat 9, 9531TC BORGER

Vraagprijs

€ 1.000.000 kosten koper

Woonopp.

610 m2

Perceelopp.

17399 m2

Omschrijving

LET OP: VRAAGPRIJS IS EEN VANAF PRIJS, BEDOELD OM VIA ONDERHANDELING TOT OVEREENSTEMMING TE GERAKEN.

See English text below

Design en Natuur. Werken en ontspannen. Wonen en leven.
De overtreffende trap!

Zelden worden er landhuizen aangeboden van deze signatuur.
Hoogstaande architectuur, gecombineerd met een fraaie locatie.

Met zorg, kunde en toewijding hebben de huidige bewoners in samenspraak met architect Kalfsbeek een “schuur landhuis” ontwikkeld van ongekende klasse. Het doordacht invullen van de leegte heeft ervoor zorg gedragen dat er ruimte is ontstaan voor leven, werken en ontspannen; een leefhuis dat zijn gelijke niet kent!

De landelijkheid van de locatie staat niet de snelle bereikbaarheid in de weg. Snel en eenvoudig bereikt u via N33/34 en A28 Groningen, Assen en Emmen. Het nabijgelegen dorp Borger is uitstekend geoutilleerd en kent goede scholen. Ook Rolde is snel befietsbaar.
De omliggende natuur van Drenthe staat garant voor uren wandelplezier direct vanuit het landhuis.

Ofschoon het landhuis fors bemeten is en een oase biedt aan ruimte, is de architect er uitstekend in geslaagd om intimiteit aan deze ruimte te koppelen. Sfeer en charme kenmerken de afzonderlijke vertrekken. De lichtinval, ligging binnen het huis en de bijzondere vormgeving geven iedere ruimte een eigen beleving en karakter.
Het centrale trappenhuis is majestueus en verbindt de verdiepingen op prachtige wijze. Door het schuurhuis boven het maaiveld “te tillen” werd het mogelijk om aan één kopgevel een verdiepte garage voor 3 auto’s te realiseren.
De andere kopgevel (westzijde) biedt ruimte aan een heerlijk licht gastenverblijf.
Tussen deze ruimtes liggen spel- en bergruimtes.

De indeling, vormgeving, trappenhuizen en zichtlijnen zijn een lust voor het oog en een genot om in te wonen. In de plattegronden van dit bijzondere landhuis komt het schuurconcept wederom tot uiting, in zichtlijnen over de volle breedte en lengte van het huis en in de situering van nevenfuncties aan de zijkant of juist als solitair element in het midden van de ruimte.

Nergens in dit imposante landhuis is het gevoel van een “heerlijk leven” ondergeschikt gemaakt aan de architectuur. De combinatie van wonen, leven, design en bijzondere vormgeving is hier uitstekend geslaagd.

Op de ruime, vrij gelegen kavel bevindt zich een verwarmd zwembad met verblijfruimte en sauna. Natuurlijk zijn er prachtige zonneterrassen, speelweides en fraai aangelegde borders.
Er is een elektronisch bedienbare toegangspoort met intercom-/videosysteem. Tevens is er op eigen terrein parkeerruimte voor meerdere auto’s.

Daar een uitgebreide beschrijving van de indeling geen recht doet aan de beleving die u ervaart tijdens een bezichtiging bevelen wij u dit van harte aan.

De bijgevoegde tekeningen van het schuurhuis geven een goede indicatie, maar voor de hoogwaardige afwerking, de uitmuntende keuken die van alle denkbare gemakken is voorzien, de mooi afgewerkte sanitaire voorzieningen en de sfeervolle woonkamer met design open haard moet u echt komen kijken. Wij leiden u van harte rond!

++++++++++

ATTENTION: ASK PRICE IS A FROM PRICE, INTENDED TO GET TOGETHER BY NEGOTIATION.

Design and Nature. Work and relax.
The superlative!

Rarely are country houses offered with this signature.
High-quality architecture, combined with a beautiful location.

With care, expertise and dedication, the current residents, in consultation with architect Kalfsbeek, have developed an "barn country house" of unprecedented class. The careful completion of the void has ensured that space has been created for living, working and relaxing; a home that does not know its equal!

The rural nature of the location does not stand in the way of fast accessibility. You can reach quickly and easily via N33 / 34 and A28 Groningen, Assen and Emmen. The nearby village Borger is excellently equipped and has good schools. Rolde can also be ridden quickly.
The surrounding nature of Drenthe guarantees hours of walking pleasure directly from the country house.

Although the mansion is heavily sized and offers an oasis of space, the architect has succeeded very well in linking intimacy to this space. Atmosphere and charm characterize the individual rooms. The light, location within the house and the special design give each room its own experience and character.
The central staircase is majestic and connects the floors beautifully. By "lifting" the barn house above ground level it became possible to realize a deepened garage for 3 cars at one end of the gable.
The other end wall (west side) offers space for a wonderfully light guest house.
Play and storage spaces are located between these spaces.

The layout, design, staircases and sightlines are a feast for the eyes and a joy to live in. The barn concept is again expressed in the floor plans of this particular country house, in sight lines along the full width and length of the house and in the location of side functions on the side or as a solitary element in the middle of the room.

Nowhere in this imposing country house is the feeling of a "wonderful life" subordinated to the architecture. The combination of living, living, design and special design has been very successful here.

On the spacious, freely located plot there is a heated swimming pool with a stay and sauna. Of course there are beautiful sun terraces, playgrounds and beautifully landscaped borders.
There is an electronically operated entrance gate with intercom / video system. There is also parking space for several cars on site.

Since an extensive description of the layout does not do justice to the experience you experience during a visit, we recommend this to you.

The attached drawings of the barn house give a good indication, but for the high quality finish, the excellent kitchen with all imaginable comforts, the beautifully finished sanitary facilities and the cozy living room with design fireplace you really have to come and see. We will guide you around!

Lees meer...
Streetview

VERVER JET WINTERS APP

Blijf op de hoogte van het woningaanbod via onze Verver Jet Winters app.

WILT U NIETS MISSEN?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en achtergronden van de woningmarkt.